BELEID PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

PRIVACYVERKLARING
Hachette Collections zorgt als gegevensverantwoordelijke voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze verklaring willen wij u informeren over de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvinden volgens de in Nederland en de Europese Unie geldende voorschriften, en willen wij u op transparante en begrijpelijke wijze antwoorden op uw vragen.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld (bijvoorbeeld naam, voornaam, ID, internetadres, locatiegegevens, enz.) en worden hierna "persoonsgegevens" of "gegevens" genoemd.
Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die Hachette Collections verzamelt, met name gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website www.hachette-collections.dewww.hachette.de en www.titanic-bouwen.nl en de extensies daarvan (algemeen bekend als “webpagina’s”), wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice.

1/ Gegevensverantwoordelijke
Uw persoonsgegevens worden verzameld door:
Hachette Collections SNC
395 291 644 RCS Nanterre
Bedrijfsvestiging: 58, rue Jean Bleuzen – CS 70007 – 92178 Vanves Cedex, Frankrijk
Hachette Collections heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) aangewezen, die toezicht houdt op de naleving van de geldende voorschriften en op de naleving van de wettelijke voorschriften. U kunt deze persoon bereiken op het volgende e-mailadres: dpo@hachette-collections.com

2/ welke gegevens worden verzameld en voor welk doel?
2.1 Modaliteiten en doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens
In overeenstemming met deze verklaring verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks van u wanneer:
u ons per e-mail of per post een ingevuld abo-bestelformulier stuurt, u op de website het formulier invult om een abonnement te bestellen, wij opmerkingen of klachten (per e-mail, met de post of telefonisch) van u ontvangen, u telefonisch of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice, u deelneemt aan een prijsvraag, u deelneemt aan een enquête.
De volgende gegevens kunnen worden verzameld:
persoonlijke gegevens zoals aanspreektitel, naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, bevestiging dat u ouder bent dan 18 jaar...
financiële gegevens in verband met de wijze van betaling wanneer u een bestelling plaatst.
Gegevens voor het beheer van uw gebruikersaccount: winkelhistorie, betalingsstatus, contractnummer...
gegevens over internetgebruik die bij uw bezoek aan onze website automatisch worden verzameld, zoals uw IP-adres, browsergeschiedenis, browsertype, bezochte pagina's, unieke identificatienummers, locatiegegevens.
Gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de doeleinden die u op het moment van verzamelen worden meegedeeld.
Waarom verzamelen en verwerken wij uw gegevens?
Voor het verwerken van uw bestellingen, met name voor verzending, retourzendingen, toegang tot klantenservice, het bijhouden van uw betalingen, het afhandelen van aanmaningen.
Om u informatie, onze nieuwsbrieven en aanbevelingen van Hachette Collections te kunnen sturen per e-mail als u daarmee instemt.
Zodat u aan prijsvragen en/of enquêtes of forums kunt deelnemen.
- Voor het zoeken naar soortgelijke geadresseerden: Wij kunnen uw gegevens ook in gecodeerde vorm voor doelgerichte reclame aan dienstverleners doorgeven, dat wil zeggen voor het verzenden van reclame aan personen die net zoals u in onze producten geïnteresseerd zouden kunnen zijn. In dat geval worden uw gegevens direct na beëindiging van de voorziening door de dienstverlener vernietigd. U ontvangt geen reclame van de dienstverlener.
- Om misbruik en fraude met betrekking tot bestellingen te voorkomen en, indien nodig, als hulpmiddel om de bestelprocedure aan te passen. U hebt het recht om deze beslissing aan te vechten door een klacht per e-mail te sturen naar: abo@internationale-presse.com of schriftelijk naar: IP Internationale Presse Direct GmbH, Kurhessenstr. 12, 64546 Mörfelden-Walldorf, die binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht zullen antwoorden.
- Om statistische analyses uit te voeren en de kwaliteit van onze website en onze producten en diensten te verbeteren.
Om onze wettelijke en juridische verplichtingen na te komen.
U kunt de selectie die u op het moment van het verzamelen van uw gegevens hebt gemaakt te allen tijde wijzigen. Voor meer informatie, zie in het volgende gedeelte: “Uw rechten”.
2.2 cookies
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand op de harde schijf van uw computer waarmee onze website bij uw bezoek uw computer kan herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over u verzamelen, maar deze wordt uitsluitend gebruikt in overeenstemming met deze verklaring. Als u onze cookies niet wilt toestaan, hebben de meeste browsers instellingen waarmee u het gebruik van cookies kunt blokkeren of accepteren. Deze instelling kunt u wijzigen. Als u cookies blokkeert, zijn sommige functies op onze website niet meer beschikbaar of zijn ze ingewikkelder te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website vindt u bij Verklaring aangaande Cookies.
3/ Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende categorieën ontvangers. Dit gebeurt alleen wanneer dit voor bepaalde doeleinden noodzakelijk is:
aan bepaalde medewerkers en zakenpartners van Hachette Collections in het kader van de rechten die zij hebben verkregen om hun zakelijke relatie met ons af te handelen.
aan onze technische dienstverleners (met name het bedrijf IP Internationale Presse direct GmbH – Kurhessenstr. 12 – 64546 Mörfelden-Walldorf), die ons diensten ter beschikking stellen voor de verwerking van uw gegevens en voor de website, in het bijzonder voor:
- veilige betalingsprocedures op de website,
- verzending van uw bestellingen,
- beheer van uw klantaccount,
- beheer van klantenrelaties,
- hosting, onderhoud en technische ontwikkeling van de webpagina
gerechtelijke of administratieve autoriteiten op verzoek, indien wij van mening zijn dat openbaarmaking (i) volgens de geldende wet of regelgeving noodzakelijk is (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, te creëren of te verdedigen, (iii) om uw wezenlijke belangen of die van een andere persoon te beschermen.
aan een potentiële of werkelijke koper (en diens vertegenwoordigers en adviseurs) in het kader van een aangeboden of daadwerkelijke verwerving, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat wij de koper ervan in kennis stellen dat hij uw gegevens uitsluitend voor de in deze verklaring vermelde doeleinden mag gebruiken.
4/ Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens
De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven beschreven, is afhankelijk van de betreffende gegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen wij uw gegevens echter alleen als wij persoonlijke informatie nodig hebben om een overeenkomst met u te kunnen sluiten, of als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking die niet door uw rechten wordt uitgesloten, of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
Tot onze gerechtvaardigde belangen behoren het verbeteren van onze producten, het ondersteunen van onze administratieve of boekhoudkundige taken en het op de markt brengen van onze producten.
In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om gegevens van u te verzamelen. Als wij u om redenen van wettelijke verplichtingen of om contact met u op te nemen om gegevens vragen, stellen wij u op het juiste moment hiervan op de hoogte en delen wij u mee of het verstrekken van uw gegevens al dan niet verplicht is (alsmede mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).
5/ Duur van de gegevensopslag
Hachette Collections bewaart persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de in lid 2 van deze verklaring beschreven doeleinden. Zo worden persoonsgegevens die voor contractdoeleinden worden verzameld, opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en om juridische, financiële en/of boekhoudkundige redenen, voor een maximumduur van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving.
Daarnaast kan Hachette Collections uw gegevens met klantenwerving als doel opslaan tot drie jaar na beëindiging van uw contract of na ons laatste contact, volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgevens (AP).
Als wij permanent geen gerechtvaardigde zakelijke doeleinden voor de verwerking van uw gegevens hebben, zullen wij die vernietigen of anonimiseren.
6/ Gegevensbeveiliging en -bescherming
De gegevens die door Hachette Collections worden verzameld, worden opgeslagen in een veilige omgeving. De dienstverlener waar de gegevens worden gehost wordt in ons colofon vermeld.
Hachette Collections neemt alle passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen verlies, onopzettelijke vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.
Maar Hachette Collections kan niet alle risico's van het internet beheersen. Daarom is uw bezoek aan onze website op eigen risico, zonder dat u Hachette Collections verantwoordelijk kunt houden voor kwetsbaarheden die niet onze schuld zijn.
7/ Uw rechten
Hachette Collections garandeert de gebruikers de rechten die zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van 16 mei 2018 en Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met name het recht van de gebruikers om over het gebruik van uw persoonsgegevens te beslissen en deze te controleren.
U hebt het recht op informatie over gegevens, gegevenscorrectie, gegevensverwijdering en gegevensportabiliteit van de door u verstrekte gegevens.
U hebt het recht om wegens gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om een beperking van deze verwerking te eisen.
U hebt ook het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing of profiling voor marketingdoeleinden.
U hebt het recht om instructies te geven over het verwijderen van uw persoonsgegevens na uw dood.
U kunt uw rechten elektronisch uitoefenen door een e-mail naar dpo@hachette-collections.com te sturen. 
Wij verbinden ons ertoe uw rechten te respecteren, maar als u van mening bent dat die niet volledig in acht worden genomen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder AP (Autoriteit Persoonsgevens) die verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyverordening voor persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
8/ Gegevensoverdracht buiten de EU
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk en onze webpaginaservers bevinden zich in Europa.
Het kan echter wel gebeuren dat Hachette Collections ertoe wordt aangezet uw gegevens over te dragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die zich tegenover Hachette Collections hebben verbonden om gegevensbescherming te verlenen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming), in het kader van de in 2021 door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming.
9/ Toepasselijk recht
Dit privacybeleid wordt vastgesteld, geïnterpreteerd en toegepast volgens de Nederlandse wetgeving.
10/ Updates van de verklaring
Deze verklaring is geldig vanaf de in de kopregel vermelde datum, waarop hij online wordt gezet.
Hachette Collections kan deze verklaring met zekere regelmaat bijwerken naar aanleiding van juridische ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens. U wordt op de hoogte gesteld van deze updates, die rechtsgeldig zijn voor u zodra ze online worden geplaatst. 

Sicher einkaufen
Sicher bezahlen

Vertrauen
Recht auf Rückgabe

Kundenservice
Wir beantworten Ihre Fragen