AV, vanaf maart 2024

I. Algemene verkoopvoorwaarden
II. Bijzondere voorwaarden "abo-bestelling"
I. Algemene verkoopvoorwaarden
1. Toepassingsgebied
De algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bestaande zakelijke relaties tussen: 
HACHETTE COLLECTIONS, S.N.C. gevestigd aan de 58 rue Jean Bleuzen, CS 70007, 92178 VANVES CEDEX, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Nanterre, onder nummer 395 291 644 , en iedere persoondie een bestelling plaatst via de website https://www.hachette.nl/, telefonisch of per e-mail bij de klantenservice van Hachette Collections en/of per post door het terugsturen van het bij onze artikelen gevoegde bestelformulier op papier.
Wanneer een natuurlijke persoon via de website van Hachette Collections, per telefoon, e-mail of post een bestelling plaatst, aanvaardt hij tegelijkertijd deze algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. 
Elke bestelling van producten is uitsluitend voorbehouden aan eindgebruikers, dat wil zeggen aan elke natuurlijke persoon die niet als handelaar optreedt. 
2. Bestelling
2.1 Hoe wordt een bestelling geplaatst? Vanuit Nederland: 
Op internet via de website: https://www.titanic-bouwen.nl/ of https://www.hachette.de/.
Per e-mail op: abo@internationale-presse.com
Per post door het terugsturen van de bestelbon naar het volgende adres: Ohl Connect GmbH & Co. KG, Kurhessenstr. 12, 64546 Mörfelden-Walldorf
2.2 Wie mag een bestelling plaatsen? 
U moet een natuurlijke persoon zijn, minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam.
U moet in Nederland wonen.
2.3 Orderbevestiging 
Online bestellingen worden pas bevestigd nadat u de artikelen in de samenvatting van uw bestelling hebt kunnen controleren en indien nodig hebt kunnen wijzigen. Met de laatste klik respectievelijk de klik ter bevestiging van uw bestelling accepteert u het aanbod en deze algemene verkoopvoorwaarden. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling per e-mail. Met die e-mail bevestigen wij tegelijkertijd de verwerking van uw bestelling. Bestellingen per post of telefoon worden bevestigd bij de ontvangst van uw bestelling. U ontvangt het bestelde artikel onder voorbehoud van beschikbaarheid en/of aanvaarding van uw bestelling. 
Hachette Collections behoudt zich het recht voor om onrechtmatige bestellingen te annuleren, met name bestellingen van producthoeveelheden die de gebruikelijke hoeveelheden overschrijden, of opeenvolgende buitengewone bestellingen op dezelfde naam en hetzelfde factuur- en/of afleveradres.
Evenzo behoudt Hachette Collections zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van een schuldsaldo en/of een geschil in verband met een eerdere bestelling.
De verkoop wordt pas geacht te zijn voltooid na verzending van het artikel en betaling van de totale prijs. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling zijn diegene die geldig zijn op de dag van uw bestelling. De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere verkoopvoorwaarden, met uitzondering van de hierna genoemde bijzondere voorwaarden voor “losse bestellingen” en “abo-bestellingen”. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en die bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. 
3. Productbeschrijving en beschikbaarheid van de producten
3.1 Productbeschrijving
De foto's die ter illustratie van de artikelen worden gepubliceerd, zijn uitsluitend ter informatie. De eventuele verschillen tussen de geleverde artikelen en hun fotografische weergave zijn echter slechts minimale afwijkingen, die niets veranderen aan de basiseigenschappen van het artikel.
3.2 Beschikbaarheid van de producten
Ons aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Indien een artikel, ondanks alle gedane moeite, niet binnen de in de voorwaarden van de offerte vermelde termijn beschikbaar is, hebt u de mogelijkheid om uw bestelling binnen zeven dagen na het verstrijken van de opgegeven leveringstermijn te annuleren. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice

4. Verkoopprijs
Alle product- en serviceaanbiedingen, net als de leveringsvoorwaarden tegen de aangegeven prijzen in euro’s, gelden uitsluitend in Nederland en zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn inclusief de Nederlandse BTW. Al onze prijzen zijn brutoprijzen tegen het BTW-tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de bestelling en voor het betreffende artikel. Elke wijziging van het geldende BTW-tarief wordt onder bepaalde omstandigheden doorberekend in de bij de verkoop aangegeven productprijzen. In geval van een aanzienlijke stijging van de productie- en vervoerkosten behoudt de uitgever zich het recht voor zijn verkoopprijzen te wijzigen. De prijzen van onze producten en diensten zijn inclusief leveringskosten. 
De betaling wordt pas geacht te zijn voltooid nadat het geld is ontvangen.
5. Betaling
5.1 Algemeen
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden van het artikel, hoeft u niets te betalen op het moment van uw bestelling. U betaalt pas na ontvangst van uw producten binnen 10 dagen na het versturen van uw zending.
5.2 Betaalwijze
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, kunt u uw aankopen als volgt vereffenen: 
automatisch afschrijven van de bankrekening of van de bankkaart
met de creditcard (American Express, Euro-/Mastercard of Visa)
met PayPal
5.3 Automatische incasso
5.3.1 Incasso van de bankrekening 
Indien u de automatische afschrijving van de bankrekening kiest overeenkomstig de normen van het Europese betalingsverkeer (SEPA), moet u Ohl Connect GmbH & Co. KG een uitdrukkelijk opdracht geven om het gefactureerde bedrag in te vorderen van de bankrekening die u in het kader van het mandaat hebt opgegeven (“incasso-opdracht”). De machtiging tot incasso behoudt zijn geldigheid zolang u uw bankgegevens niet wijzigt. Het bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven op de datum die bij de bestelling is vermeld. 
5.3.2 Automatische incasso van de bankkaart
Alle informatie rondom uw bankkaart is in hoge mate beschermd door SSL-versleuteling (Secure Socket Layers). Die gegeven circuleren nooit vrijelijk op internet. Uw bankgegevens zijn dus optimaal beschermd. Uw afboekingen worden automatisch elke maand gedaan, 10 dagen na de verzenddatum van uw bestellingen. Dat is heel eenvoudig en u hoeft zich geen zorgen te maken over uw betalingen. Als u uw betaalmethode wilt wijzigen, neem dan contact op met onze klantenservice om de afboekingen te stoppen. 
Uiteraard kunt u uw abonnement desgewenst op elk moment na ontvangst van de 1e levering beëindigen door middel van een vormvrij schrijven. Hierdoor wordt ook de automatische incasso beëindigd. Eventueel reeds ontvangen geschenken mag u houden. 
5.3.3 Automatische incasso via PayPal
Alle informatie over uw PayPal-account wordt uitsluitend opgeslagen door PayPal, wij hebben er geen toegang toe. Uw afboekingen worden automatisch elke maand gedaan, 10 dagen na de verzenddatum van uw bestellingen. Dat is heel eenvoudig en u hoeft zich geen zorgen te maken over uw betalingen. Als u uw betaalmethode wilt wijzigen, neem dan contact op met onze klantenservice om de afboekingen te stoppen. Uiteraard kunt u uw abonnement desgewenst op elk moment na ontvangst van de 1e levering beëindigen door middel van een vormvrij schrijven. Hierdoor wordt ook de automatische incasso beëindigd. Eventueel reeds ontvangen geschenken mag u houden.
5.4 Veilige betaling 

Ter bescherming van uw gegevens wordt de online betaling via een beveiligde toegangsprocedure gedaan.

5.5 Betalingsachterstand

Indien de betaling niet binnen de op uw facturen vermelde termijn plaatsvindt en tenzij u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zoals beschreven in artikel 7.1, kan een vast bedrag van 2 (twee) euro worden toegevoegd aan het totale bedrag van uw factuur. Deze boete wordt vermeld in de betalingsherinnering die u ontvangt van Hachette Collections. 

6. Levering en verzendkosten 

De verzendkosten dekken in de eerste plaats de verwerking, de voorbereiding en de verzending van de bestelling. Ze zijn vermeld in elk van onze aanbiedingen (zie de bijzondere voorwaarden van deze aanbiedingen). De artikelen worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven adres. De levering vindt plaats binnen de in elk van onze offertes vermelde termijnen (zie de bijzondere voorwaarden van deze aanbiedingen). De levering vindt plaats met de Deutsche Post AG en andere dienstverleners. Indien wij ondanks alle inspanningen deze termijn toch niet halen, hebt u de mogelijkheid om uw bestelling binnen zeven dagen na het verstrijken van de in onze aanbiedingen vermelde leveringstermijn te annuleren. Om uw bestelling te annuleren, klikt u hier, om ons een bericht daarover te sturen of belt u de klantenservice


7. Terugzending, terugbetaling en opzegging 
7.1 Herroepingstermijn

Er geldt een herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van uw artikel. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, kunt u ons uw verzoek om herroeping simpelweg per telefoon, e-mail, post of door terugzending van het modelformulier mededelen.
U kunt dan het artikel dat niet aan uw wensen voldoet, op eigen kosten, zonder toelichting en zonder sancties aan ons terugsturen. Natuurlijk hoeft u het betreffende artikel niet te betalen. Na ontvangst van uw retourzending wordt het verschuldigde bedrag aan u betaald. Indien de betaling reeds is gedaan, zullen wij u het bedrag van de retour gezonden goederen terugbetalen. Stuur het artikel/de artikelen terug naar het volgende adres:
Internationale Presse direct GmbH
Kurhessenstr. 12
64546 Mörfelden-Walldorf.
E-Mail: abo@internationale-presse.com

Volgens de geldende voorschriften kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij:
audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de klant is verbroken;
gepersonaliseerde producten;
geopende producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd.

7.2 Beëindiging van een abonnement 

U kunt uw abonnement te allen tijde naar eigen goeddunken opzeggen. U kunt eventueel ontvangen geschenken houden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice en vermeld uw ordernummer.
De beëindiging van uw abonnement vindt plaats vanaf de eerste werkdag na ontvangst van uw verzoek. Voor zover u geen gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u echter alle tot de beëindigingsdatum reeds ontvangen producten betalen.

8. Wettelijke garanties – Defecte producten 

Als het product niet met uw bestelling overeenkomt of als er een verborgen fout is, die normaal gebruik onmogelijk maakt, kunt u het artikel binnen 2 (twee) jaar na de leveringsdatum op onze kosten terugsturen. Neem dan contact op met de klantenservice voor een retourbon. Na vaststelling van het gebrek zal Hachette Collections het artikel vervangen, u de aankoopprijs terugbetalen of de productprijs verlagen indien u het product wilt behouden.
Hachette Collections kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die de verborgen fouten van het artikel kunnen veroorzaken. 

9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Hachette Collections tot volledige betaling ervan. Het louter overleggen van een betalingsbewijs vormt geen betaling zolang de bankinstelling het bedrag nog niet heeft gecrediteerd aan Hachette Collections. Indien het uitstaande bedrag niet volledig wordt betaald, is Hachette Collections gerechtigd de producten terug te vorderen. De kosten van deze terugvordering moeten door de koper worden gedragen. 

10. Verantwoordelijkheden

Hachette Collections is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de gesloten overeenkomst in het geval van overmacht. Dit wordt gewoonlijk door de Europese rechtspraak erkend. Hetzelfde geldt voor storingen dan wel gedeeltelijke of volledige stakingen, met name bij post-, transport- en/of communicatiediensten.
De hyperlinks die op de website worden weergegeven, kunnen naar websites van derden doorverwijzen. Hachette Collections is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud die op websites van derden wordt gepubliceerd en is niet aansprakelijk indien die websites in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften. Bovendien moet een hyperlink naar de homepage of eender welke andere pagina van onze website vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Hachette Collections worden goedgekeurd.
11. Klantenservice

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij onze klantenservice

12 Intellectueel eigendom

12.1 Auteursrecht en handelsmerken
Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden gepubliceerd op de website https://titanic-bouwen.nl/ en https://www.hachette.de/ zijn het exclusieve eigendom van Hachette Collections of haar partners. "Hachette Collections" is een handelsmerk van de website "titanic-bouwen.nl" en https://www.hachette.de/ en worden beheerd door Hachette Collections. De domeinnamen "hachette-collections.de", “hachette.de” en "titanic-bouwen.nl" zijn eigendom van Hachette Collections.

12.2 Tekst- en datamining
Het is verboden de structuur en de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te controleren of te extraheren, op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook. Dientengevolge, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Hachette, het gebruik van geautomatiseerde systemen of software voor het extraheren en verzamelen van gegevens uit de verzamelen van gegevens van de Website (screen scraping, data exploratie en/of data en/of text mining, gegevens- en/of tekstextractie, gegevens- en/of tekstopvraging, enz.) is verboden.

13. Persoonsgegevens en cookies
U vindt uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over cookies hier. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Op alle bestellingen is Nederlands recht van toepassing. Elke bestelling vereist van rechtswege uw aanvaarding van onze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden. De consument kan zich naar eigen keuze, in aanvulling op een van de rechtbanken met plaatselijke bevoegdheid die worden genoemd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ook beroepen op de rechter van de plaats waar hij zich bij het sluiten van de overeenkomst of bij het ontstaan van de schade heeft bevond.
 
15. Buitengerechtelijke beslechting van geschillen – bemiddeling
Onze klantenservice is via abo@internationale-presse.com te allen tijde beschikbaar om al uw vragen en problemen op te lossen. Als de problemen blijven bestaan, hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een platform voor buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (zogenaamd ODR-platform). Het ODR-platform van de Europese Commissie is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Afvalsortering
Onze verpakkingen en bepaalde producten (papieren, kartonnen en textielproducten) zijn recycleerbaar. 

17. Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden
Hachette Collections behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Daarom raden wij u aan deze met regelmatige frequentie door te lezen en af te drukken. Voor geplaatste bestellingen gelden de algemene verkoopvoorwaarden die op de dag van uw bestelling online stond en die toen door u werden geaccepteerd. 

II. Bijzondere voorwaarden “abo-bestelling”
Afhankelijk van uw abonnement kan het volgende variëren: 
- de prijs
- de verzendkosten
- de leveringstermijnen
- de herroepingstermijn
- de retourkosten
- de samenstelling
- de frequentie van het uitkomen van de producten
Let op de bijzondere voorwaarden bij het bestellen van een abonnement en/of een afzonderlijke uitgave. Deze speciale voorwaarden vindt u op onze website, op de pagina's van het desbetreffende abonnement of in de desbetreffende opmerking voor elke abo-bestelling of in elke abo-aanbod op papier.


Sicher einkaufen
Sicher bezahlen

Vertrauen
Recht auf Rückgabe

Kundenservice
Wir beantworten Ihre Fragen